Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van GKS NV.

Contact

Adres maatschappelijk zetel: Damstraat 1, 3600 Genk
Telefoon: 0032 (0)89 65 81 82
E-mail: sales@gks.be
Ondernemingsnummer: BE0420870924

Technische implementatie, hosting

Webdesign & grafische realisatie: Sanmax Projects, hosting: level 27
Registratie- en reservatietool: Apex Timing

1. Algemeen

1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offertes en bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en aannemingswerken, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met Axion Invest NV te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

Eventuele nietigheid van een of meerdere bedingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

2. Wanneer een prijsofferte van GKS NV ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen. Hetzelfde geldt wanneer de werken worden uitgevoerd nadat een prijsofferte aan de klant werd verstuurd, behoudens onmiddellijk en aangetekend protest na de aanvang der werken.

2. Privacy en gegevensverwerking

GKS NV streeft ernaar uw privacy te beschermen. Alle persoonlijke informatie die u op de Website publiceert, zal volgens ons Privacybeleid worden gebruikt. Klik hier om ons Privacybeleid te lezen.

3. Afstand van verhaal

Ik bevestig dat ik onderstaand afstand van verhaal gelezen en goedgekeurd heb alvorens ik het circuit op rij met welke kart dan ook (eigen kart / huurkart).
Dit afstand van verhaal wordt ondertekend (ofwel bij aanmelding, ofwel bij registratie).

Motorsport kan gevaarlijk zijn, met zelfs de dood als gevolg.

4. Offertes

Offertes zijn vrijblijvend, en zijn niet-verbindend door de variable kosten en prijzen.

Bestelling

Bestellen kan in de GKS shop of per e-mail (sales@gks.be). Vanaf bevestiging door de klant van de gekozen producten, verbindt Karting Genk zich tot de voorgestelde prijzen.

Offertes

Offertes zijn 3 maanden geldig.

Facturatie algemene voorwaarden

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Zij zijn van toepassing
met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op de documenten uitgaande van de koper voor zover deze laatste
voorwaarden in strijd zijn met de eerste.

 • Onze offertes zijn vrijblijvend en worden gedaan zonder verbintenis.
 • De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.
 • De goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.
 • Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet worden aanvaard wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven
  dagen na levering.
 • Onze leveringen zijn contant betaalbaar tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur.
 • De geleverde koopwaar blijft ons eigendom totdat de volledige prijs betaald is.

Niet betaling

 • Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 5de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning kan de overeenkomst door ons
  van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding
  door de in gebreke gebleven koper.
 • Elke niet-betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar.
 • Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 8 dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden
  verhoogd met 8,25% van het factuurbedrag, met een minimum van 25 EURO. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten
  dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke
  natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd
  een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.
 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor
  niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voorvloeiend uit onderhavige
  overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In de andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden
  door de rechtbank van Tongeren.

Uw gegevens

Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuws en acties bij Karting Genk. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden en kunt u altijd eenvoudig afmelden. Zie ook onze privacy policy.

Klachten

Klachten dienen schriftelijk binnen de 7 dagen te gebeuren per mail.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Karting Genk (Officiële ondernemingsnaam GKS NV) of rechthoudende derden.

6. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

GKS NV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
GKS NV kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GKS NV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 GKS NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Karting Genk verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.